Budowa biura przepustek w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły, zadanie nr 13753.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-05-06
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
20875
Numer ogłoszenia wyników:
50227
Data składania ofert:
2016-03-25 10:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-06
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-06
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Jana z Kolna 8b
81 -912 Gdynia.
Województwo pomorskie.


Telefon: 58 6266154
Fax: (058)6207144
E-mail: *******@MW.mil.pl

CPV

45.25.62.40: Błędny kod

Szukaj przetargów 45.25.62.40 Wyszukaj przetargi 45.25.62.40 w mieście Gdynia

45.26.25.00: Roboty murarskie i murowe

Szukaj przetargów 45.26.25.00 Wyszukaj przetargi 45.26.25.00 w mieście Gdynia

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Gdynia

45.32.00.00: Roboty izolacyjne

Szukaj przetargów 45.32.00.00 Wyszukaj przetargi 45.32.00.00 w mieście Gdynia

45.34.20.00: Wznoszenie ogrodzeń

Szukaj przetargów 45.34.20.00 Wyszukaj przetargi 45.34.20.00 w mieście Gdynia

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Gdynia

45.42.10.00: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Szukaj przetargów 45.42.10.00 Wyszukaj przetargi 45.42.10.00 w mieście Gdynia

45.42.11.00: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Szukaj przetargów 45.42.11.00 Wyszukaj przetargi 45.42.11.00 w mieście Gdynia

45.26.10.00: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Szukaj przetargów 45.26.10.00 Wyszukaj przetargi 45.26.10.00 w mieście Gdynia

45.41.00.00: Tynkowanie

Szukaj przetargów 45.41.00.00 Wyszukaj przetargi 45.41.00.00 w mieście Gdynia

45.44.21.00: Roboty malarskie

Szukaj przetargów 45.44.21.00 Wyszukaj przetargi 45.44.21.00 w mieście Gdynia

45.43.00.00: Pokrywanie podłóg i ścian

Szukaj przetargów 45.43.00.00 Wyszukaj przetargi 45.43.00.00 w mieście Gdynia

45.23.32.60: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Szukaj przetargów 45.23.32.60 Wyszukaj przetargi 45.23.32.60 w mieście Gdynia

45.23.32.00: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Szukaj przetargów 45.23.32.00 Wyszukaj przetargi 45.23.32.00 w mieście Gdynia

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Gdynia

45.23.00.00: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Szukaj przetargów 45.23.00.00 Wyszukaj przetargi 45.23.00.00 w mieście Gdynia

45.33.20.00: Błędny kod

Szukaj przetargów 45.33.20.00 Wyszukaj przetargi 45.33.20.00 w mieście Gdynia

45.31.61.00: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Szukaj przetargów 45.31.61.00 Wyszukaj przetargi 45.31.61.00 w mieście Gdynia

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Gdynia

45.31.12.20: Błędny kod

Szukaj przetargów 45.31.12.20 Wyszukaj przetargi 45.31.12.20 w mieście Gdynia

42.96.11.00: System kontroli dostępu

Szukaj przetargów 42.96.11.00 Wyszukaj przetargi 42.96.11.00 w mieście Gdynia

Treść przetargu:

Budowa biura przepustek w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły, zadanie nr 13753.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Control Net Sp. z o.o.
Cena: 798 270,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 798 270,00 zł do 1 072 412,98 zł (od 95.44% do 128.22% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 836 389,39 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: termin realizacji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16.700,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset 00/100).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
3. Wadium może być wniesione w:
a)	pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 05 1010 1140 0172 6813 9120 0000 z adnotacją: wadium sprawa 3/IV/2016 Budowa biura przepustek w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły, zadanie nr 13753.
b)	poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)	gwarancjach bankowych,
d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, 
Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty.
6. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
7. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć (dokument gwarancji 
i ewentualne aneksy) w formie oryginału, w kopercie u p. Anety Roźniakowskiej, 
w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury, IV piętro, pokój 406 najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 10.30. Kopię niniejszego dokumentu zaleca się załączyć do oferty.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 
a)	wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia; 
b)	precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 
c)	kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 
d)	wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie 
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 
9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.
10. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności 
i zasadności wypłaty.
11. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.
12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
13. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rzigdynia.wp.mil.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 
ul. Jana z Kolna 8 b
81-301 Gdynia
IV piętro, pokój 406

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z SIWZ.

Wymagane zezwolenia

1)	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a)	posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z rozdziałem 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz rozdziału 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
2)	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a)	Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że posiada własny akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Wymagana wiedza

1)	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a)	wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej wraz z systemem włamania i napadu oraz systemem kontroli dostępu i wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda realizacja, zgodnie 
z Instrukcją o ochronie obiektów oraz Normą Obronną.
2)	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a)	Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej wraz z systemem włamania i napadu oraz systemem kontroli dostępu i wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda realizacja, zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów oraz Normą Obronną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do SIWZ oraz
b)	dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - innych dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden 
z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. 

W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający dokonując oceny, uzna iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.

Wymagana umiejętności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) dysponują osobami sprawującymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. 
- kierownikiem budowy w branży budowlanej
- kierownikiem robót w branży elektrycznej, 
- kierownikiem robót w branży sanitarnej, 
- kierownikiem robót w branży drogowej,
posiadającymi uprawnienia budowlane oraz przynależącymi do Izby Inżynierów Budownictwa, którzy posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli
co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnymi zaświadczeniami ze szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- kierownikiem robót w branży teletechnicznej posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych,
b) dysponują specjalistą systemów ochrony technicznej wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 
z późn. zm.) posiadającym autoryzację producenta na instalowane systemy wraz 
z ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnieniem kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE i aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
c) dysponują uprawnionym geodetą posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz 
z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
d) dysponują pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w art. 14 ustawy O ochronie informacji niejawnych.
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a) Wykonawca do oferty załączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, pełnionej funkcji, uprawnieniach oraz posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa i zaświadczeniach 
o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, jeśli są wymagane.
3) Ważna informacja:
a) Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U.MON z 2012 r. poz.33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. Pozwoleń.
b) W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz.33). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych :
- imię i nazwisko osoby,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
c) Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-03-11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016r. godz. 10:30, miejsce Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, 81 -301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, II piętro, pok. 203.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2016r. godz. 10:30, miejsce Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, 81- 301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, II piętro, pok. 203.
II.2) 2016-03-16
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : okres w 6 miesiącach.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III.3.2) 2016-03-16
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej wraz z systemem włamania i napadu oraz systemem kontroli dostępu i wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda realizacja, zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów oraz Normą Obronną. 2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: a) Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej wraz z systemem włamania i napadu oraz systemem kontroli dostępu i wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda realizacja, zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów oraz Normą Obronną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz b) dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - innych dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający dokonując oceny, uzna iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów na rzecz MON wraz z systemem włamania i napadu oraz systemem kontroli dostępu zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów oraz Normą Obronną i wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda realizacja. 2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: a) Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektów na rzecz MON wraz z systemem włamania i napadu oraz systemem kontroli dostępu zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów oraz Normą Obronną i wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda realizacja, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz b) dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - innych dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający dokonując oceny, uzna iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.

Komentarze

comments powered by Disqus