Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie: 1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-16
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
144033
Numer ogłoszenia wyników:
146822
Data składania ofert:
2016-08-08 11:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mińska 25
03 -808 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1751157500108

Telefon: 22 8103984
Fax: 0228190412,022323111
E-mail: **********@warszawa.gddkia.gov.pl

CPV

45.22.11.11: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Szukaj przetargów 45.22.11.11 Wyszukaj przetargi 45.22.11.11 w mieście Warszawa

90.00.00.00: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Szukaj przetargów 90.00.00.00 Wyszukaj przetargi 90.00.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:
1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  
2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Marzena Ryś Roboty Drogowe i Remontowo Budowlane DRÓG-POL
Cena: 456 379,32 zł
Otrzymano: 8 ofert, w tym 7 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 456 379,32 zł do 1 633 635,90 zł (od 83.85% do 300.15% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 544 280,84 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności rachunku/faktury VAT
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Nie wymaga się wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 714 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Warunki możliwej zmiany umowy

Zmiana umowy dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach na warunkach ściśle określonych w Siwz

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 zadania obejmującego wykonanie remontu, przebudowy lub budowy obiektów mostowych o wartości robót mostowych: min. 100 000,00 zł brutto. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku,  w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostanie jej powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów którzy spełnią następujące wymagania:  Stanowisko: Kierownik Robót, Minimalna liczba personelu: 1 osoba, Minimalne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 1 zadanie polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy obiektu mostowego na stanowisku Kierownika robót mostowych lub Kierownika budowy. Stanowisko: Osoba przeprowadzająca kontrolę obiektów inżynieryjnych, Minimalna liczba personelu: 1 osoba, Minimalne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im  uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby na w/w stanowiska.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-02
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 714.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 714.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w następującym zakresie: 1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze 3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego w podziale na 6 zadań: Zadanie I - Rejon Boża Wola Zadanie II- Rejon Garwolin, Mińsk, Siedlce Zadanie III-Rejon Grójec, Ożarów Mazowiecki Zadanie IV-Rejon Mława, Płońsk, Płock Zadanie V-Rejon Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Maz. Zadanie VI-Rejon Radom, Zwoleń
2015-05-22 TAK TAK 9 156 054,20 zł 21
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie Rejon Radom i Rejon Zwoleń w następującym zakresie: 1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze 3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego
2015-10-29 TAK TAK 1 421 473,49 zł 4
Zamówienie uzupełniające do umowy nr 101/2015 z dnia 07.09.2015r. tj.: Wykonanie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w zakresie następujących czynności: 1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości, 2) bieżące roboty konserwacyjno - naprawcze, 3) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego w podziale na 6 zadań, Zadanie III Rejon Grójec , Ożarów Mazowiecki, obejmujące bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości oraz ocenę stanu technicznego tych obiektów.
2016-03-18 TAK TAK 0,00 zł 0
Oczyszczanie konstrukcji mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ostrów Mazowiecka
2010-07-21 TAK TAK 288 767,17 zł 4
Bieżące utrzymanie dróg krajowych GDDKIA Oddziału w Warszawie na terenie działalności Rejonu w Radomiu.
2009-03-25 TAK TAK 2 655 900,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus