Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - I postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XXV

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
53823
Numer ogłoszenia wyników:
154796
Data składania ofert:
2016-12-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Zamawiający

Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Chełmska 19/21
00 -724 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1060007000000

Telefon: 22 5593360
Fax: 0-228401778
E-mail: ********@cea.art.pl

CPV

71.31.43.00: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Szukaj przetargów 71.31.43.00 Wyszukaj przetargi 71.31.43.00 w mieście Warszawa

71.24.00.00: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Szukaj przetargów 71.24.00.00 Wyszukaj przetargi 71.24.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu aktualizacji audytów energetycznych dla n/w placówek:
a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu,
b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie,
c) Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie,
d) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach,       
e) Zespół Szkół Plastycznych w Bielsko-Białej.
2. Audyty energetyczne winny być sporządzone według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1606) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i odzwierciedlać stan oraz zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych zdefiniowanych w uprzednio sporządzonych audytach oraz opracowanych dokumentacjach projektowo - kosztorysowych. Zakłada się że Wykonawca dysponuje rezultatami zamówienia podstawowego (opracowanie audytowe podlegające aktualizacji), jednakże na życzenie Wykonawcy rezultat umowy podstawowej zostanie udostępniony Wykonawcy. Zakres zaprojektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych placówek został wyspecyfikowany poniżej (lista nie ma charakteru wyczerpującego):
2.1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu
a) ocieplenie stropodachu nad salami koncertowymi płytami z wełny mineralnej
b) ocieplenie stropodachów części B, C i fragmentu części A granulatem z wełny mineralnej 
c) ocieplenie stropu nad podcieniem segmentu C płytami z wełny mineralnej
d) docieplenie stropu segmentu C pomiędzy nieogrzewaną piwnicą a parterem płytami z wełny mineralnej
e) ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych płytami polistyrenu ekstrudowanego wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu średniego 
f) docieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnych wełną mineralną
g) wymiana stolarki okiennej na nową z PCV o U= 1,0 W/m2K
h) wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej na aluminiową o U = 1,3 W/m2K
i) wymiana instalacji c.o.
j) budowa wentylacji mechanicznej sal koncertowych oraz wentylacji hybrydowej dla sal lekcyjnych
k) wykonanie instalacji sterowania c.o. i monitorowania zużycia mediów
l) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
m) budowa systemu ogniw PV
2.2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie
a) ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem z wykonaniem izolacji pionowej
b) ocieplenie ścian powyżej terenu styropianem
c) docieplenie stropu nad poddaszem poprzez montaż dodatkowego docieplenia matami z wełny mineralnej
d) docieplenie lukarn płytami Eurothane G pokrytą jednostronnie płytą gipsowo-kartonową z warstwą paroizolacji
e) docieplenie podłogi na gruncie twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną
f) wymiana okien na nowe z PCV o U = 0,9W/m2K
g) wymiana drzwi na nowe o U = 1,3W/m2K
h) wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
i) montaż klimakonwektorów na poddaszu z funkcją chłodzenia
j) budowa instalacji wentylacji mechanicznej - nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła w sali koncertowej
k) wymiana źródła ciepła na gazowa pompę ciepła,
l) wymiana instalacji c.w.u ,
m) usprawnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej
n) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
o) budowa systemu BMS
2.3. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
a) ocieplenie ścian poniżej gruntu płytami styroduru
b) ocieplenie płytami styropianu ścian zewnętrznych szkieletowych
c) docieplenie stropodachu w budynku głównym płytami warstwowymi z okładzinami z papy
d) ocieplenie stropodachu w sali gimnastycznej płytami warstwowymi z okładzinami z papy
e) docieplenie stropodachu nad pracowniami i korytarzami płytami warstwowymi z okładzinami z papy
f) docieplenie stropu nad piwnicą twardymi poliuretanowymi płytami termoizolacyjnymi w okładzinie z laminatu paroizolacyjnego 
g) docieplenie podłogi na gruncie w piwnicy twardymi poliuretanowymi płytami termoizolacyjnymi w okładzinie z laminatu paroizolacyjnego 
h) docieplenie podłogi na gruncie na parterze twardymi poliuretanowymi płytami termoizolacyjnymi w okładzinie z laminatu 
i) docieplenie węgarków oraz ścian osłonowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
j) wymiana okien na nowe okna aluminiowe lub PCV o Umax=0,9W/m2K. Okna zaopatrzyć w nawietrzaki okienne.
k) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym o Umax=0,9W/(m2K)
l) wymiana bramy garażowej na bramę izolowaną o Umax=1,3W/(m2 K)
ł) wymiana instalacji c.o.
m) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
n) budowa systemu ogniw PV
o) budowa systemu BMS
2.4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach 
2.4.1 Budynek A
a) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym 
b) docieplenie stropodachu płytami warstwowymi z okładzinami z papy
c) docieplenie stropu nad garażem płytami warstwowymi z okładzinami z papy
d) docieplenie węgarków oraz ścian osłonowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
e) docieplenie podłogi na gruncie na parterze twardymi poliuretanowymi płytami termoizolacyjnymi w okładzinie z laminatu paroizolacyjnego 
f) docieplenie podłogi nad piwnicą twardymi poliuretanowymi płytami termoizolacyjnymi 
g) wymiana okien na nowe okna drewniane lub PCV o Umax=0,9W/m2 K
h) wymiana luksferów na okna o U = 0,9 W/m2K
i) wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe o U = 1,3 W/m2K
j) wymiana bramy garażowej na bramę izolowana o U = 1,3 W/m2K
k) wymiana kotła gazowego na gazową pompę ciepła z kotłem kondensacyjnym szczytowym
l) wymiana instalacji c.o.
ł) modernizacja instalacji gazu
m) budowa systemu wentylacji i klimatyzacji sali koncertowej
n) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
o) budowa systemu BMS
p) budowa instalacji ogniw PV
2.4.2. Budynek B
a) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 
b) docieplenie stropu nad parterem od strony strychu wełną mineralną
c) docieplenie podłogi na gruncie twardymi poliuretanowymi płytami termoizolacyjnymi w okładzinie z laminatu paroizolacyjnego 
d) wymiana okien na okna drewniane lub PCV o U = 0,9 W/m2K
e) wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe o U = 0,9 W/m2K
f) wymiana instalacji c.o.
g) wymiana opraw na energooszczędne LED z wymiana instalacji elektrycznych
h) budowa systemu ogniw PV
2.5. Zespół Szkół Plastycznych w Bielsko-Białej 
2.5.1 Budynek główny
a) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej
b) remont ściany wschodniej wraz z wykonaniem tynku ciepłochronnego
c) wymiana stolarki okiennej na okna PCV o U = 1,0 W/m2K
d) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi aluminiowe o U = 1,3W/m2K
e) wymiana instalacji c.o., 
f) modernizacja wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem elementów wentylacji mechanicznej
g) montaż zespołu gazowych pomp ciepła
h) wykonanie instalacji sterowania c.o. i monitorowania zużyciem mediów
2.5.2. Budynek sali gimnastycznej
a) ocieplenie stropodachu wełną mineralną
b) ocieplenie ściany południowej wełną mineralną
c) wykonanie tynku ciepłochronnego na elewacji wschodniej i zachodniej 
d) ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem
e) wymiana stolarki okiennej na okna PCV o U = 1,0 W/m2K
f) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową o U = 1,3 W/2K
g) wymiana instalacji c.o. i c.t.
h budowa systemu instalacji wentylacji mechanicznej
i) montaż gazowej pompy ciepła
j) wykonanie instalacji sterowania c.o. i monitorowania zużyciem mediów
Wskazany katalog prac należy traktować tylko jako podstawę, a nie jako wyznacznik zakresu termomodernizacji. Wykazane w wariancie optymalnym prace winny spełniać i wpisywać się w wytyczne obowiązujących przepisów, tj. Zamawiający wymaga, aby na etapie wykonywania opracowań audytowych przyjąć wymagania izolacyjności cieplnej dla wskaźników ustalonych dla roku 2021 roku.
Opracowanie audytowe winno zawierać część elektro-energetyczną oraz charakterystykę energetyczną przed i po termomodernizacji obiektu lub wyliczenie energii pomocniczej przed i po, a w części ekologicznej zestawienie emisji dwutlenku węgla.
3. Wraz z podpisaną umową zostaną udostępnione opracowania projektowo - kosztorysowe dla każdego z obiektów.
4. Zamawiający informuje, że otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do dalszych celów i w związku z tym oczekuje opracowań, których treść nie będzie naruszała postanowień art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Opracowania, tj. zaktualizowane audyty, winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): 
a) papierowej - minimum w 3 egz.
b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD, EXCEL lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF).
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Polska, według danych teleadresowych.
7. Termin realizacji zamówienia: realizacja sukcesywna, w terminie do 2 miesięcy od momentu podpisania umowy
8. Warunki finansowe rozliczeń:
a. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, potwierdzający realizację przedmiotu w pełnym zakresie, fakturowanie jednoetapowe,
b. przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, nastąpi sprawdzenie przekazanych opracowań pod względem kompletności i zgodności ich zawartości z wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - szczegółowa procedura w tym zakresie została określona we wzorze umowy.
c. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
d. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
e. wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu pozyskania dokumentów towarzyszących, takich jak mapy sytuacyjne (lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, itd. 
f. w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich autorskich praw majątkowych do powstałych w toku realizacji umowy opracowań w zakresie określonym w umowie, w szczególności do przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw obejmujących: 
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Termodom
Cena: 9 400,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 400,00 zł do 9 400,00 zł (od 55.95% do 55.95% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 16 800,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części I
2016-12-30 TAK TAK 27 500,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części II
2016-12-30 TAK TAK 22 000,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części III
2016-12-30 TAK TAK 18 550,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IV
2016-12-30 TAK TAK 17 700,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IX
2016-12-30 TAK TAK 12 900,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XII
2016-12-30 TAK TAK 14 750,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus