Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - I postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XXIII

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
53819
Numer ogłoszenia wyników:
154792
Data składania ofert:
2016-12-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Zamawiający

Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Chełmska 19/21
00 -724 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1060007000000

Telefon: 22 5593360
Fax: 0-228401778
E-mail: ********@cea.art.pl

CPV

71.31.43.00: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Szukaj przetargów 71.31.43.00 Wyszukaj przetargi 71.31.43.00 w mieście Warszawa

71.24.00.00: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Szukaj przetargów 71.24.00.00 Wyszukaj przetargi 71.24.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu aktualizacji audytów energetycznych dla n/w placówek:
a) Zespół Szkól Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem,
b) Państwowa Szkoła Muzyczna w Limanowej,
c) Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem,
d) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu,
e) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu.
2. Audyty energetyczne winny być sporządzone według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1606) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i odzwierciedlać stan oraz zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych zdefiniowanych w uprzednio sporządzonych audytach oraz opracowanych dokumentacjach projektowo - kosztorysowych. Zakłada się że Wykonawca dysponuje rezultatami zamówienia podstawowego (opracowanie audytowe podlegające aktualizacji), jednakże na życzenie Wykonawcy rezultat umowy podstawowej zostanie udostępniony Wykonawcy. Zakres zaprojektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych placówek został wyspecyfikowany poniżej (lista nie ma charakteru wyczerpującego):
2.1. Zespół Szkól Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
a) ocieplenie stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją budynku (część współczesna)
b) ocieplenie stropodachu nad klatką schodową oraz biblioteką
c) ocieplenie posadzki na gruncie w części parterowej budynku współczesnego
d) ocieplenie istniejącej ściany z pustaków ceramicznych typu MAX (część współczesna)
e) ocieplenie połaci dachowej nad częścią zabytkową - obecnie ocieplenie niekompletne i w złym stanie technicznym, nie spełniające parametrów izolacyjności
f) usprawnienie wentylacji grawitacyjnej wykonanej z rur PCV
g) wymiana stolarki okiennej w obu częściach budynku.
h) wymiana drzwi zewnętrznych do budynku - ślusarka aluminiowa w część współczesnej i drewniana w części zabytkowej.
i) wymiana okien dachowych (połaciowych)
j) wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepłą na gazową, rewersyjną, absorpcyjną pompę ciepła
k) budowa systemu BMS dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.
l) wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z montażem opraw ze źródłem LED.
m) montaż paneli fotowoltaicznych
2.2. Państwowa Szkoła Muzyczna w Limanowej
2.2.1. Część zabytkowa budynku
a) wymiana stolarki zewnętrznej okiennej na drewnianą zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi o U = 0,9 W/m2K
b) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową drewnianą o U = 1,3 W/m2K
c) wykonanie  izolacji termicznej stropu nad I piętrem wełną mineralną
d) nowe izolacje i warstwy podłogowe posadzek na gruncie pianką poliuretanową
e) nowa instalacja c.o.
f) budowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sal lekcyjnych,
g) budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu sali koncertowej,
h) modernizacja systemu c.w.u.
i) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznej 
2.2.2. Część nowa budynku.
a) docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych styropianem
b) wymiana stolarki zewnętrznej okiennej na drewnianą zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi o U = 0,9 W/m2K
c) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową drewnianą o U = 1,3 W/m2K
d) izolacja termiczna stropu nad I piętrem wełną mineralną
e) nowe izolacje i warstwy podłogowe posadzek na gruncie oraz w stropie nad piwnicą pianką poliuretanową
f) nowe izolacje i warstwy podłogowe posadzek w stropie nad parterem wszystkie pomieszczenia poza korytarzem styropianem
g) wymiana instalacji c.o.
h) budowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sal lekcyjnych,
i) wykonanie nowego zasilania w ciepło budynku na potrzeby centralnego ogrzewania wentylacji mechanicznej - zewnętrzne absorpcyjne pompy powietrzno  gazowe,
j) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznej 
k) budowa systemu ogniw PV
2.3. Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem 
2.3.1. Budynek główny
a) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
b) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
c) docieplenie stropów matami z wełny mineralnej
d) docieplenie podłóg na gruncie płytami poliuretanowymi
e) docieplenie dachu facjatki matami z wełny mineralnej
f)  wymiana stolarki okiennej na nową o U = 0,9 W/m2K
g) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o U = 1,1 W/m2K
h) docieplenie podłóg na gruncie styropianem z naprawą warstw posadzkowych
i) wymiana instalacji c.o.
j) montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku
k) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznej 
l) budowa systemu ogniw PV
2.3.2. Biały domek
a) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
b) docieplenie podłóg na gruncie płytami poliuretanowymi
c) docieplenie ścian wewnętrznych drewnianych do przestrzeni strychowych płytami poliuretanowymi
d) docieplenie stropu do strychu (I piętro, poddasze) wełną mineralną
e) docieplenie stropu facjatki płytą poliuretanową
f) wymiana docieplenia dachu płytami poliuretanowymi
g) wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą z odtworzeniem podziałów o U = 0,9 W/m2K
h) wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową o U = 1,1 W/m2K
i) wymiana instalacji c.o.
j) budowa systemu wentylacji mechanicznej
k) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznej 
l) budowa systemu ogniw PV
ł) budowa systemu BMS
2.4. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
a) wymiana stolarki okiennej na nową z PCV U = 0,9 W/m2K
b) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową z PCV U = 0,9 W/m2K
c) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
d) docieplenie posadzek na gruncie w piwnicy styropianem
e) docieplenie posadzek na gruncie starego i nowego budynku styropianem
f) docieplenie posadzek na gruncie sali koncertowej styropianem
g) docieplenie podłogi w obrębie sceny pianką poliuretanową
h) docieplenie w starym budynku  dachu nad poddaszem, dachu nad salą koncertową, dachu i stropu nad I piętrem płytami wełny mineralnej
i) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z modernizacją instalacji elektrycznych
j) montaż instalacji ogniw PV
k) budowa systemu BMS
2.5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu
a) docieplenie przegród pionowych i poziomych zewnętrznych styropianem,
b) wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawietrzaków okiennych i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
c) remont instalacji c. o. polegający na wymianie źródła, grzejników, instalacji wewnętrznej,
d) remont instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy LED
e) montaż paneli fotowoltaicznych,
f) remont instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej,
g) montaż nasad hybrydowych usprawniających istniejący system wentylacji grawitacyjnej w budynku,
Wskazany katalog prac należy traktować tylko jako podstawę, a nie jako wyznacznik zakresu termomodernizacji. Wykazane w wariancie optymalnym prace winny spełniać i wpisywać się w wytyczne obowiązujących przepisów, tj. Zamawiający wymaga, aby na etapie wykonywania opracowań audytowych przyjąć wymagania izolacyjności cieplnej dla  wskaźników ustalonych dla roku 2021 roku.
Opracowanie  audytowe winno zawierać część elektro-energetyczną oraz charakterystykę energetyczną przed i po termomodernizacji obiektu lub wyliczenie energii pomocniczej przed i po, a w części ekologicznej zestawienie emisji dwutlenku węgla.
3. Wraz z podpisaną umową zostaną udostępnione opracowania projektowo - kosztorysowe dla każdego z obiektów.
4. Zamawiający informuje, że otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do dalszych celów i w związku z tym oczekuje opracowań, których treść nie będzie naruszała postanowień art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Opracowania, tj. zaktualizowane audyty,  winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): 
a) papierowej - minimum w 3 egz.
b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD, EXCEL lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF).
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Polska, według danych teleadresowych.
7. Termin realizacji zamówienia: realizacja sukcesywna, w terminie do 2 miesięcy od momentu podpisania umowy
8. Warunki finansowe rozliczeń:
a. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, potwierdzający realizację przedmiotu w pełnym zakresie, fakturowanie jednoetapowe,
b. przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, nastąpi sprawdzenie przekazanych opracowań pod względem kompletności i zgodności ich zawartości z wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - szczegółowa procedura w tym zakresie została określona we wzorze umowy.
c. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
d. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
e. wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu pozyskania dokumentów towarzyszących, takich jak mapy sytuacyjne (lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, itd. 
f. w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich autorskich praw majątkowych do powstałych w toku realizacji umowy opracowań w zakresie określonym w umowie, w szczególności  do przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw obejmujących: 
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Termodom
Cena: 7 100,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 7 100,00 zł do 7 100,00 zł (od 49.31% do 49.31% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 14 400,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części I
2016-12-30 TAK TAK 27 500,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części II
2016-12-30 TAK TAK 22 000,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części III
2016-12-30 TAK TAK 18 550,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IV
2016-12-30 TAK TAK 17 700,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IX
2016-12-30 TAK TAK 12 900,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XII
2016-12-30 TAK TAK 14 750,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus