Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - I postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XV

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
53817
Numer ogłoszenia wyników:
154790
Data składania ofert:
2016-12-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Zamawiający

Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Chełmska 19/21
00 -724 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1060007000000

Telefon: 22 5593360
Fax: 0-228401778
E-mail: ********@cea.art.pl

CPV

71.31.43.00: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Szukaj przetargów 71.31.43.00 Wyszukaj przetargi 71.31.43.00 w mieście Warszawa

71.24.00.00: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Szukaj przetargów 71.24.00.00 Wyszukaj przetargi 71.24.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu aktualizacji audytów energetycznych dla n/w placówek:
a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Będzinie,
b) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie,
c) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina  w Bytomiu,
d) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zabrzu,
e) Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego w Bytomiu.
2. Audyty energetyczne winny być sporządzone według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1606) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i odzwierciedlać stan oraz zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych zdefiniowanych w uprzednio sporządzonych audytach oraz opracowanych dokumentacjach projektowo - kosztorysowych. Zakłada się że Wykonawca dysponuje rezultatami zamówienia podstawowego (opracowanie audytowe podlegające aktualizacji), jednakże na życzenie Wykonawcy rezultat umowy podstawowej zostanie udostępniony Wykonawcy. Zakres zaprojektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych placówek został wyspecyfikowany poniżej (lista nie ma charakteru wyczerpującego):
2.1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Będzinie
a) docieplenie stropodachu w sali koncertowej styropapą
b) docieplenie stropodachów niewentylowanych styropapą
c) ocieplenie stropu nad piwnicą części nieogrzewanej
d) ocieplenie podłóg na gruncie płytami poliuretanowymi
e) docieplenie ścian poniżej gruntu styrodurem z wykonaniem izolacji pionowej ścian
f) wymiana stolarki okiennej na nową z PCV o U = 0,9 W/m2K z montażem nawiewników ciśnieniowych
g) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane o U = 1,1 W/m2K
h) modernizacja wentylacji grawitacyjnej - montaż nasad hybrydowych
i) budowa systemu wentylacji mechanicznej z funkcją schłodzenia dla sali koncertowej i wybranych pomieszczeń
j) wymiana instalacji c.o.
k) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
l) budowa systemu ogniw PV
ł) budowa systemu BMS
2.2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie
a) izolacja termiczna stropodachu niewentylowanego - styropapa
b) izolacja termiczna stropu (część stara - nadbudowa) - granulat wełny mineralnej 
c) ocieplenie stropodachu (tarasu) nad fragmentem parteru (część stara) płytami poliuretanowymi
d) izolacja termiczna styrodurem i przeciwwilgociowa ścian piwnicznych (część stara-patio i część dobudowana)
e) izolacja termiczna styropianem ścian zewnętrznych (część stara-nadbudowa i patio, część dobudowana - parter i piętro) 
f) izolacja termiczna płytami poliuretanowymi ścian wewnętrznych (część stara - nadbudowa)
g) izolacja termiczna podłóg na gruncie płytami poliuretanowymi z odtworzeniem posadzki
h) wymiana okien na nowe z PCV o U = 0,7 W/m2K
i) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o U = 1,1 W/m2K
j) wymiana instalacji c.o.
k) budowa instalacji mechanicznej pomieszczeń sal dydaktycznych, biblioteki i sali koncertowej części nowej budynku
l) montaż wentylacji hybrydowej w części starej budynku
m) budowa wentylacji wywiewnej pomieszczeń w.c.
n) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych 
o) budowa systemu BMS
2.3. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina  w Bytomiu
a) docieplenie podłogi na gruncie styropianem
b) ocieplenie stropu odcinkowego nad piwnicą wełną mineralną
c) docieplenie stropu strychu nad pomieszczeniami drugiego piętra wełną mineralną
d) docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych styropianem
e) docieplenie ścian zewnętrznych od strony podwórka (docieplonych) styropianem
f) wykonanie docieplenia ścian piwnic sali gimnastycznej styrodurem z wykonaniem izolacji pionowej
g) ocieplenie stropu nad piwnicą w części podpiwniczonej sali gimnastycznej wełną mineralną
h) docieplenie w budynku Sali gimnastycznej podłóg na gruncie styropianem
i) docieplenie stropodachu styropianem nad salą gimnastyczną i częścią administracyjno-lekcyjną
j) wymiana okien w budynku głównym i sali gimnastycznej na nowe z PCV o U = 0,9 W/m2K
k) wymiana drzwi zewnętrznych w budynku głównym na ze stali o U = 1,3 W/m2K
l) wymiana drzwi zewnętrznych w Sali gimnastycznej na nowe z aluminium o U = 1,3 W/m2K
ł) wymiana instalacji c.o.
m) budowa instalacji wentylacji hybrydowej wyciągowej
n) budowa instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją schłodzenia sali koncertowej, gimnastycznej i kameralnej
o) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z modernizacją instalacji elektrycznych
p) budowa systemu ogniw PV
r) budowa systemu BMS
2.4. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zabrzu
a) docieplenie przegród zewnętrznych budynku.
b) wymiana ślusarki okiennej zewnętrznej oraz elementów systemu szklenia fasadowego.
c) wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej.
d) wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
e) wymiana instalacji elektrycznych.
f) budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na elewacji budynku.
g) budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją
h) montaż systemu BMS dla potrzeb instalacji C.O., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.
2.5. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Rózyckiego w Bytomiu
a) ocieplenie ścian zewnętrznych dobudowanej parterowej części obiektu styropianem
b) ocieplenie stropodachu nad V piętrem granulatem z wełny mineralnej
c) ocieplenie stropodachu nad częścią dobudowaną płytami styropapy
d) ocieplenie stropu nad przejazdem styropianem
e) ocieplenie podłogi na gruncie płytami poliuretanowymi z wykonaniem izolacji przeciwwodnej
f) wymiana okien na nowe drewniane o U = 0,9 W/m2K z zachowaniem podziałów okien oryginalnych
g) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 
h) wymiana instalacji c.o.
i) wymiana źródła ciepła na rewersyjne absorpcyjne pompy ciepła z dodatkowym kotłem gazowym
j) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z modernizacją instalacji elektrycznych 
k) budowa systemu ogniw PV
Wskazany katalog prac należy traktować tylko jako podstawę, a nie jako wyznacznik zakresu termomodernizacji. Wykazane w wariancie optymalnym prace winny spełniać i wpisywać się w wytyczne obowiązujących przepisów, tj. Zamawiający wymaga, aby na etapie wykonywania opracowań audytowych przyjąć wymagania izolacyjności cieplnej dla  wskaźników ustalonych dla roku 2021 roku.
Opracowanie  audytowe winno zawierać część elektro-energetyczną oraz charakterystykę energetyczną przed i po termomodernizacji obiektu lub wyliczenie energii pomocniczej przed i po, a w części ekologicznej zestawienie emisji dwutlenku węgla.
3. Wraz z podpisaną umową zostaną udostępnione opracowania projektowo - kosztorysowe dla każdego z obiektów.
4. Zamawiający informuje, że otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do dalszych celów i w związku z tym oczekuje opracowań, których treść nie będzie naruszała postanowień art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Opracowania, tj. zaktualizowane audyty,  winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): 
a) papierowej - minimum w 3 egz.
b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD, EXCEL lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF).
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Polska, według danych teleadresowych.
7. Termin realizacji zamówienia: realizacja sukcesywna, w terminie do 2 miesięcy od momentu podpisania umowy
8. Warunki finansowe rozliczeń:
a. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, potwierdzający realizację przedmiotu w pełnym zakresie, fakturowanie jednoetapowe,
b. przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, nastąpi sprawdzenie przekazanych opracowań pod względem kompletności i zgodności ich zawartości z wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - szczegółowa procedura w tym zakresie została określona we wzorze umowy.
c. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
d. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
e. wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu pozyskania dokumentów towarzyszących, takich jak mapy sytuacyjne (lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, itd. 
f. w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich autorskich praw majątkowych do powstałych w toku realizacji umowy opracowań w zakresie określonym w umowie, w szczególności  do przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw obejmujących: 
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Termodom
Cena: 9 600,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 600,00 zł do 9 600,00 zł (od 80% do 80% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 12 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części I
2016-12-30 TAK TAK 27 500,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części II
2016-12-30 TAK TAK 22 000,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części III
2016-12-30 TAK TAK 18 550,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IV
2016-12-30 TAK TAK 17 700,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IX
2016-12-30 TAK TAK 12 900,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XII
2016-12-30 TAK TAK 14 750,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus