Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - I postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XIV

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
53815
Numer ogłoszenia wyników:
154786
Data składania ofert:
2016-12-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Zamawiający

Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Chełmska 19/21
00 -724 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1060007000000

Telefon: 22 5593360
Fax: 0-228401778
E-mail: ********@cea.art.pl

CPV

71.31.43.00: Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Szukaj przetargów 71.31.43.00 Wyszukaj przetargi 71.31.43.00 w mieście Warszawa

71.24.00.00: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Szukaj przetargów 71.24.00.00 Wyszukaj przetargi 71.24.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu aktualizacji audytów energetycznych dla n/w placówek:
a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźle,
b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu,
c) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, 
d) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Katowicach,
e) Zespół Państwowych  Szkół  Muzycznych w Katowicach (Posm I st. I Posm II st.) w Katowicach.
2. Audyty energetyczne winny być sporządzone według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1606) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i odzwierciedlać stan oraz zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych zdefiniowanych w uprzednio sporządzonych audytach oraz opracowanych dokumentacjach projektowo - kosztorysowych. Zakłada się że Wykonawca dysponuje rezultatami zamówienia podstawowego (opracowanie audytowe podlegające aktualizacji), jednakże na życzenie Wykonawcy rezultat umowy podstawowej zostanie udostępniony Wykonawcy. Zakres zaprojektowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych placówek został wyspecyfikowany poniżej (lista nie ma charakteru wyczerpującego):
2.1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu
a) ocieplenie ścian zewnętrznych od strony podwórza styropianem
b) częściowe ocieplenie od wewnątrz ścianek kolankowych poddasza płytami poliuretanowymi
c) ocieplenie od wewnątrz stropu nad poddaszem płytami poliuretanowymi
d) częściowe ocieplenie dachu w części poddasza płytami poliuretanowymi
e) ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną płytami poliuretanowymi
f) ocieplenie podłogi na gruncie w części niepodpiwniczonej płytami poliuretanowymi
g) wymiana drzwi wejściowych na nowe aluminiowe U = 1,3 W/m2K
h) wymiana okien na nowe PCV z nawiewnikami U = 0,9 W/m2K
i) wymiana okien połaciowych na nowe
j) wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic
k) modernizacja wentylacji grawitacyjnej - wentylacja hybrydowa pomieszczeń
l) budowa wentylacji mechanicznej z funkcją schładzania sali koncertowej i kondygnacji poddasza
ł) wymiana istniejącego źródła ciepła na rewersyjne absorpcyjne gazowe pompy ciepła
m) budowa instalacji gazu dla zasilania pomp
n) wymiana instalacji c.o.
o) budowa instalacji c.t.
p) budowa systemu zarządzania centralnym ogrzewaniem
r) wymiana oświetlenia na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
s) budowa systemu BMS w zakresie sterowania, zarządzania oraz monitorowania systemów wentylacji, instalacji grzewczej oraz instalacji dystrybucji chłodu
2.2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu
a) ocieplenie stropodachu nad salą koncertową płytami z wełny mineralnej 
b) ocieplenie stropodachu części B,C i fragmentu części A granulatem z wełny mineralnej
c) ocieplenie stropu nad podcieniem segmentu C płytami z wełny mineralnej
d) ocieplenie stropu wewnętrznego segmentu C pomiędzy nieogrzewaną piwnicą a parterem płytami z wełny mineralnej
e) ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styrodurem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej 
f) ocieplenie ścian elewacji płytami z wełny mineralnej
g) wymiana stolarki okiennej na PCV o U = 0,9 W/m2K 
h) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową o U = 1,3 W/m2K
i) usprawnienie wentylacji grawitacyjnej - montaż nasad wentylacyjnych
j) wymiana instalacji c.o.
k) modernizacja instalacji c.t.
l) modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w sali koncertowej i kameralnej, szatni i holu
ł) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznej
m) budowa systemu ogniw PV
n) budowa systemu BMS
2.3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim
2.3.1. Budynek A
a) docieplenie podłogi na gruncie w dobudówce sali koncertowej styropianem z odtworzeniem posadzki
b) ocieplenie ścian dobudówki styropianem
c) cieplenie stropodachu dobudówki styropapą
d) wymiana okna i drzwi dobudówki
e) ocieplenie dachu nad salą koncertową wełną mineralną
f) ocieplenie stropodachu części parterowej granulatem z wełny mineralnej
g) ocieplenie dachu części dwupiętrowej wełną mineralną
h) ocieplenie stropu pomiędzy nieogrzewaną piwnicą a parterem płytami z wełny mineralnej
i) ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu średniego
j) ocieplenie ścian budynku styropianem 
k) wymiana stolarki okiennej U = 1,0 W/m2K
l) wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej U = 1,3 W/m2K 
ł) wymiana instalacji c.o., 
m) budowa instalacji c.t.
n) modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem w sali koncertowej, małej sali koncertowej
o) usprawnienie działania wentylacji grawitacyjnej w budynku
p) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
r) budowa systemu ogniw PV
s) budowa systemu BMS
2.3.2. Budynek pomocniczy
a) ocieplenie stropodachu wełną mineralną
b) ocieplenie podłogi na gruncie styropianem z odtworzeniem posadzki
c) ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styrodurem wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu średniego
d) ocieplenie elewacji budynku wełną mineralną
e) wymiana stolarki okiennej U = 1,0 W/m2K
f) wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej U = 1,3 W/m2K 
g) budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
h) wymiana instalacji c.o.
i) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
j) budowa systemu BMS
2.4. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Katowicach
a) ocieplenie ścian piwnic styrodurem z wykonaniem izolacji przeciwwodnej
b) docieplenie docieplonych wcześniej ścian zewnętrznych styropianem
c) docieplenie nieocieplonych ścian powyżej posesji Teatrala 14 od wewnątrz płytą poliuretanową
d) docieplenie stropodachu granulatem celulozowym
e) docieplenie ściany szczytowej z mozaiką płytami poliuretanowymi
f) wymiana okien na nowe z PCV o U = 0,9 W/m2K
g) wymiana drzwi głównych i wyjścia boczne na nowe z PCV o U = 1,3 W/m2K
h) wymiana instalacji c.o.
i) wymiana instalacji wentylacji hybrydowej wyciągowej
j) wymiana instalacja wentylacji mechanicznej z funkcją schładzania w sali koncertowej i kameralnej
k) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z wymianą instalacji elektrycznych
l) budowa systemu ogniw PV
2.5. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
a) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
b) ocieplenie ścian zewnętrznych studni doświetlających styropianem
c) ocieplenie cokołów i ścian fundamentowych styrodurem z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
d) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej
e) wymiana stolarki okiennej na nową z PCV o U = 0,9 W/m2K
f) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową o U = 0,9 W/m2K 
g) modernizacja instalacji c.o.
h) modernizacja wentylacji mechanicznej - wymiana central wentylacyjnych (nowe z odzyskiem ciepła)
i) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w sali koncertowej z modernizacją instalacji elektrycznych
j) budowa systemu ogniw PV
Wskazany katalog prac należy traktować tylko jako podstawę, a nie jako wyznacznik zakresu termomodernizacji. Wykazane w wariancie optymalnym prace winny spełniać i wpisywać się w wytyczne obowiązujących przepisów, tj. Zamawiający wymaga, aby na etapie wykonywania opracowań audytowych przyjąć wymagania izolacyjności cieplnej dla wskaźników ustalonych dla roku 2021 roku.
Opracowanie audytowe winno zawierać część elektro-energetyczną oraz charakterystykę energetyczną przed i po termomodernizacji obiektu lub wyliczenie energii pomocniczej przed i po, a w części ekologicznej zestawienie emisji dwutlenku węgla.
3. Wraz z podpisaną umową zostaną udostępnione opracowania projektowo - kosztorysowe dla każdego z obiektów.
4. Zamawiający informuje, że otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do dalszych celów i w związku z tym oczekuje opracowań, których treść nie będzie naruszała postanowień art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Opracowania, tj. zaktualizowane audyty, winny być wykonane i przekazane Zamawiającemu w wersji (postaci): 
a) papierowej - minimum w 3 egz.
b) elektronicznej - 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD, EXCEL lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym (z rozszerzeniem PDF).
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Polska, według danych teleadresowych.
7. Termin realizacji zamówienia: realizacja sukcesywna, w terminie do 2 miesięcy od momentu podpisania umowy
8. Warunki finansowe rozliczeń:
a. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, potwierdzający realizację przedmiotu w pełnym zakresie, fakturowanie jednoetapowe,
b. przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego, nastąpi sprawdzenie przekazanych opracowań pod względem kompletności i zgodności ich zawartości z wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - szczegółowa procedura w tym zakresie została określona we wzorze umowy.
c. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
d. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
e. wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść z tytułu pozyskania dokumentów towarzyszących, takich jak mapy sytuacyjne (lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, itd. 
f. w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich autorskich praw majątkowych do powstałych w toku realizacji umowy opracowań w zakresie określonym w umowie, w szczególności do przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw obejmujących: 
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy; 
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Termodom
Cena: 11 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 11 000,00 zł do 11 000,00 zł (od 65.48% do 65.48% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 16 800,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części I
2016-12-30 TAK TAK 27 500,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części II
2016-12-30 TAK TAK 22 000,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części III
2016-12-30 TAK TAK 18 550,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IV
2016-12-30 TAK TAK 17 700,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części IX
2016-12-30 TAK TAK 12 900,00 zł 1
Aktualizacja audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - II postępowanie - zamówienie uzupełniające do zamówienia z części XII
2016-12-30 TAK TAK 14 750,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus