1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-11
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
206
Numer ogłoszenia wyników:
206
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-11
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-11
Zamawiający

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Młyńska 1a
61 -729 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 30070597800000

Telefon: 61 6473444
Fax: 0-616473441
E-mail: *********@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Treść przetargu:

3.	Dokładny wykaz materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (Formularz cenowy).
4.	Zasady oraz sposób realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
5.	Zamawiający wymaga aby oferowane materiały eksploatacyjne:
a.	były fabrycznie nowe, tzn. że żaden z ich elementów nie był wymieniany, naprawiany bądź napełniany ponownie lub poddany jakimkolwiek innym, w tym przywracającym go do użytku zabiegom technicznym,
b.	były dostarczone w opakowaniach typowych dla danego produktu,
c.	były zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt i producenta.
6.	Zaoferowane materiały eksploatacyjne powinny być oryginalne lub równoważne oryginalnym.
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych wymagane jest załączenie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
7.	Przez podmiot uprawniony, o którym mowa w punkcie 6 rozumie się podmiot wskazany
w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 marca 2013 r., w sprawie informacji
o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. z 2013 r. Poz. 328 ).
8.	Jakość druku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalania), nie zamazywanie się druku (kopii) winny odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w którym materiał będzie zainstalowany, tj. produktowi oryginalnemu lub go przewyższać.
9.	Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych oryginalnym pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się produkt oryginalny.
Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: P.W. MULTIKOM Adam Papierski
Cena: 372 096,25 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 5 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 372 096,25 zł do 415 321,50 zł (od 131.55% do 146.84% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 282 848,74 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus